جزئیات شخصی
نام سید صادق صحافی ها
تخصص متخصخخ دندانپزشک
تجربه +20 سال
تحصیلات دانشگاه تهران / دانشگاه برگن نروژ

شبکه های اجتماعی

بیوگرافی شخصی

دکتر صحافی ها متخصص دندانپزشک که در دانشگاه تهران فارغالتحصیل شدند و در دانشگاه برگن نروژ تخصص دندانپزشکی خود را اخذ نمودند

تجربیات

تخصص دندان اطفال
0%
دندانپزشک بزرگسالان
0%
کاشت دندان
0%