زمانی که کار دندان از پوسیددگی و عصب میگذرد, عفونت به لثه میزند و باید لثه ها درمان شود که کار پر هزینه و سخت ترین است. پس برای همین توصیه اصلی ما مراجعه و چک آپ هر 6 ماه به دندانپزشکی میباشد تا از مشکلات این چنینی جلوگیری شود